پی نوشت

هدف از تهیه مجموعه حاضر، افزایش آگاهی عمومی در مورد بیماری های پوست ، مو، ناخن، مخاط دهان و بیماری های آمیزشی واگیر دار است. همچنین پاسخگویی به انبوه ابهامات و سوالاتی است كه معمولاً در ذهن بیماران موج می زنند و در وقت كوتاه معاینه در مطب، فرصت پاسخگویی به همه آنها وجود ندارد. لذا امیدواریم بیماران با استفاده از مطالب ابن سابت نسبت به بیماری خود آگاهی یافته و توصیه ها در مورد آن را به خوبی بكار گیرند. باشد که بدینوسیله گامی هرچند كوتاه، در راه توسعه دانش و آگاهی مردم در زمینه مراقبت از تندرستی خود برداشته باشیم.

آمار وب سایت

سوابق علمی

Dr. Abbas Zamanianدکتر عباس زمانیان

متخصص بیماری های پوست و مو

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

سوابق علمی:

Articles

Clinical and histopathologic study of pilomatricoma in Iran between 1996-2005  Pediatric dermatology. 2008

Acute febril neutrophilic dermatosis (sweet,s syndrome)  International journal of dermatology. 2007

Neoplastic Skin Lesions in Iranian renal transplants: The role of Immunosuppressive Therapy  Journal of Drugs in Dermatology. 2007

Serum lipid level in Iranian patients with psoriasis  Journal of european Academy of Dermatology and venerology. 2007

A 10- year study of squamous cell carcinoma in Hamedan in the west of Iran (1993-2003)  International Journal of Dermatology. 2006

Epidemiologic study of melanocytic disorders in Hamedan in 2002  Scientific journal of Hamedan university of medical sciences. 2006

Skin diseases in kidny transplant recipients  Urology journal. 2006

Hepatitis c antibody prevalence in patients with lichen planus in hamedan sina hospital in 1382-83  Iranian journal of dermatology. 2005

Prevalence of skin diseases in Hamedan,Iran in 2002  Indin journal of dermatology. 2005

Spectrum of skin diseases in Hamedan rural areas in 2002  Iranian Journal of Dermatology. 2005

Anatomical location of basal cell carcinoma in relation to histopathological subtype: analysis of 189 cases in Hamedan 1997-1999  Iranian Journal of Dermatology. 2004

Treatment of pemphigus vulgaris with brief high dose intravenous glucocorticoids  Indian Journal of dermatology. 2004

A study of Tinea pedis in the staff of Hamedan Sina Hoaspital, Iran, 1999  Journal of research in Health sciences. 2003

The study of herpes zoster in patients who referred to the dermatology ward of Sina Hospital, Hamedan, 1994-98  Scientific Journal of Hamedan University of Medical Sciences. 2002

`Report of a very rare case of peseudoxanthomatous mastocytosis  Scientific journal of Hamedan university of medical sciences. 2001

Astudy of relation between activity of lichen planus and civatte body  Scientific Journal of Hamedan Unoversity of medical sciences. 2001

Clinicopathological study of 22 cases of pilomatricom in Hamedan Sina Hospital in 1371-78  Iranian Journal of Dermatology. 2001

Demodex folliculorum and rosacea  Scientific journal of Hamedan University of medical sciences. 2001

Farsi  2001

Frequency of nail diseases in patients who addmited in Hamedan Sina Hospital in 1378  Iranian Journal of Dermatology. 2001

Study of clinical aspects of Behcet syndrome in patients in Hamedan Sina Hospital in 1370-80  Iranian Journal of Dermatology. 2001

Study of clinicopathological aspects of 48 patients of erythroderma  Scientific Journal of Hamedan University of Medical sciences. 2000

Retrospective study of basal cell carcinoma in patients which biopsied in dermatology ward of Hamedan Sina Hospital  Scientific Journal of Hamedan University of Medical Sciences. 1999

A study of dermatophytoses in Hamedan, the governmentship of west Iran  Mycopathologia. 1996

study of dermatophytoses in Hamedan in the west of Iran  Scientific Journal of Hamedan University of Medical sciences. 1995

Prolidase deficiency in tow cases  Scientific Journal of Hamedan University of Medical sciences. 1994

Comparison of Helicobacter Pylori Seroprevalance between Acne Rosacea and Healthy Group. Sscientific journal of Zanjan University of Medical Sciences. 2010 (18):72; 71-76

Comparision of the Cag A+ Helicobacter Pylori Frequency between Rosacea Patients and Healthy Control Group. Iran J Dermatol 2010; 13: 128-30

COMPARISON OF SEROPOSITIVITY OF HCV BETWEEN  ORAL LICHEN PLANUS AND HEALTHY CONTROL GROUP IN HAMEDAN PROVINCE (WEST OF IRAN). Our Dermatol Online. 2011; 2(4): 181-184

Pachydermodactyly, a new case from Iran. Dermatology Online Journal 2011. 17 (12): 8 

CRP serum level in patients with psoriasis before and after treatment with narrow-band ultraviolete B. Dermatology and cosmetics. 2012. (3):1; 33-39.

 

Books

Manual of Nail Diseases and Surgery  Hamedan University of Medical Sciences. 2002

Manual of Cutaneous Laser Techniques  Hamedan University of Medical Sciences. 2001

Cryotherapy in dermatology  Hamedan University of Medical sciences. 2000

Medical Review  Hamedan University of Medical Sciences. 1998

Research Interests

Vitiligo, Psoriasis, Alopecia areta, Acne

Research Projects

bactriologic evaluation of psoriatic plaques in patients with psoriasis vulgaris  2009 -

بررسی اصول طراحی سئوالات چند گزینه ای در آزمون های ارتقا دستیاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سالهای 1386و1387 2009 - 2009

assessment of methodological errors of assigned approved projects in hamadan university of medical sciences in 2008  2008 - 2009

lipid profile in basal cell carcinoma addmited in hamadan farshchian Hospital in 2008  2008 - 2009

comparison of helicobacter pylori cagA+ between rosacea patients and healthy cotrol group  2007 - 2009

genetic analysis of oculocutaneous albinism type 1a (OCA1a) in an Iranian family  2008 - 2008

study of frequency of eurpean standard allergens in contact dermatitis patients in multi center area of hamadan, rasht, ahwas, shiraz and kerman  2006 - 2007

the relation between spirometric and skin lesion with methy crilate density in dental protesis worker in hamadan city in 2005-6  2005 - 2006

prevalence of skin disorders in urban area of hamadan in the west of Iran in 2002  2001 - 2002

study of occupational environment, corporal and psychlogical and occupational satsfaction of hamadan prison personels 1997  1997 - 1998

Theses Supervision

bacteriologic study of pesoriatic plaques in patients under treatment with NBUVB in hamadan farshchian Hospital  2009 -

cilinical study of anatomic and histopathologic aspect of basal cell carcinoma in patients admitted in depertment of dermatology, hamadan farshchian Hospital  2008 -

The relation between lipids profile and psoriasis : a case contol study  2006 - 2006

Study of the clinical and demographic features of patients with erythema multiforme addmited in Hamadan Sina Hospital 1993-2004  2005 - 2006

Study of skin diseases in renal transplant recipients in hamedan Ekbatan Hospital in 2003  2002 - 2003

Prevalence of nail lesions in patients addmited in Hamadan Sina Hospital in 2001  1999 - 2000

study of frequency of oral lesions and dental abrasion in silis factories in Ezanderian,Malayer  1999 - 2000

Clinicopathological study of pilomatricoma in biopsied patients in Hamadan Sina Hospital In 1998  1999 - 1999

Assessment of zona in patients referred to Hamadan sina Hospital dermatologic clinic over of 5 years 1994-1999  1998 - 1999

Determining epidemiological, clinical manifestation and prognosis of dermatomyiosit in patients addmited in Hamadan Sina Hospital 1993-1998  1998 - 1999

The assessment of clinical and histological sign of DLE in patients biopsied in dermatology ward of Hamadan Sina Hospital 1990-1997  1990 - 1998

 

 

آخرین به روز رسانی (شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۱۲)